1.4. Vrijstelling permanentie

10/11/2023

In de regel heeft iedere arts, zowel de huisarts, de ziekenhuisarts als de arts-specialist met een privépraktijk de wettelijke verplichting deel te nemen aan de medische permanentie. (art. 21, lid 1, wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, hierna: Kwaliteitswet)

De Kwaliteitswet kent de Orde der artsen de bevoegdheid toe om de vrijstellingen voor artsen voor de deelname aan de permanentie toe te staan. (art. 26, lid 2, Kwaliteitswet, in werking getreden op 1 juli 2022)

De arts kan een vrijstelling voor de deelname aan de permanentie verkrijgen op basis van vier wettelijke criteria: de gezondheidstoestand, de leeftijd, de gezinssituatie of de feitelijke uitoefening van het gezondheidsberoep. (art. 26, lid 1, Kwaliteitswet).

Met het oog op een zo uniform mogelijke beoordeling van de vragen van artsen tot vrijstelling van permanentie op basis van de genoemde vier wettelijke criteria heeft de nationale raad, in overleg met de lokale instanties vanuit de praktijk, enkele richtinggevende aanbevelingen geformuleerd: link naar document aanbevelingen. De lokale instanties en de provinciale raden van de Orde houden in de eerste plaats rekening met de individuele motieven van de arts die om een vrijstelling vraagt, met de collegiale houding onder de artsen (art. 13, gecommentarieerde Code van medische deontologie) en met de lokale noden.

De vrijstellingsprocedure heeft geen schorsende werking voor de deelname aan de medische permanentie. De arts is verplicht deel te nemen aan de medische permanentie tot op het ogenblik dat de vrijstelling is toegekend.

De organisatie van de permanentie blijft, ook na de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet, een bevoegdheid van de huisartsenkringen, de ziekenhuizen (hoofdarts), de verenigingen van artsen-specialisten en andere lokale instanties.

De nationale raad blijft er, ondanks zijn nieuwe wettelijke bevoegdheid, van overtuigd dat de vrijstellingen bij voorkeur in collegiaal overleg binnen de organisaties moeten worden overeengekomen, met aandacht voor hun gekende leden-artsen en met zicht op de lokale noden, en voor zover een kwaliteitsvolle medische permanentie voor de burgers wordt gewaarborgd.

Bij onderling schriftelijk akkoord tussen de arts en de lokale instantie dient de arts hiervan melding te maken bij de Orde der artsen via zijn profiel, na login via Itsme, eID of gebruikersnaam op de website van de Orde der artsen: www.ordomedic.be. De Orde bevestigt de ontvangst.

De hoofdartsen van de ziekenhuizen melden de toegestane vrijstellingen van permanentie aan de Orde. De Orde stuurt een ontvangstbevestiging.

Bij het uitblijven van een onderlinge regeling tussen de arts en de lokale instantie, kan de arts die een vrijstelling wenst te verkrijgen zijn verzoek richten tot de Orde der artsen, via zijn profiel op de website van de Orde der artsen:link naar aanmelden. De aanvraag verloopt volgens de door de nationale raad opgestelde procedure: link naar document procedure.

Alvorens de arts een aanvraag indient bij de Orde der artsen, dient hij een advies te vragen aan de lokale instantie waarvan hij deel uitmaakt en die instaat voor de organisatie van de permanentie (bijvoorbeeld de huisartsenkring, het ziekenhuis of de vereniging extramurale arts-specialist), via bijgaand standaardformulier: link naar standaardformulier in te vullen door de arts.

Binnen een redelijke termijn (14 dagen) dient de lokale instantie advies te verstrekken over de vraag tot vrijstelling voor de deelname aan de medische permanentie, via bijgaand standaardformulier:link naar standaardformulier in te vullen door de lokale instantie.

GDPR privacy disclaimer

De Orde der artsen verwerkt uw persoonsgegevens die worden ingevuld in de context van deze procedure overeenkomstig de vigerende privacyregels. Deze persoonsgegevens, die onder meer gevoelige gegevens betreffende uw gezondheid kunnen inhouden, worden verwerkt met als enige finaliteit te voldoen aan de wettelijke verplichting inzake de vrijstelling van de medische permanentie zoals bepaald door de Kwaliteitswet. Deze gegevens worden niet gebruikt voor de disciplinaire opdrachten van de Orde der artsen. Bij vragen over uw privacyrechten kan u terecht op privacy@ordomedic.be