Lijst van artsen-scheidsrechters - vraag om inschrijving

De aanvraag tot inschrijving op de lijst van artsen-scheidsrechters wordt gericht aan de voorzitter van de provinciale raad van de Orde der artsen op wiens lijst de arts die de aanvraag indient ingeschreven is.

Ze wordt vergezeld van de volgende documenten :

  1. een attest van het RIZIV dat bewijst dat de aanvrager een huisartsactiviteit gedurende een termijn van minstens vijf jaar uitgeoefend heeft of het bewijs dat hij een vergelijkbare medische praktijk heeft;
  2. een verbintenisverklaring van onafhankelijkheid overeenkomstig het model dat in bijlage II bij het voornoemde besluit weergegeven is;
  3. een inventaris van alle uitgeoefende medische praktijken en van de plaatsen van uitoefening ervan;
  4. de aanwijzing van het geografische gebied waarvoor de uitoefening van de praktijk van de scheidsrechterlijke geneeskunde gevraagd wordt.

De gemotiveerde beslissing wordt genomen ten laatste drie maanden na de indiening van de aanvraag