Onder welke voorwaarden ?

1- De patiënt heeft er zich tijdens zijn leven niet tegen verzet

De nationale raad geeft de artsen de raad het verzet van de patiënt op te nemen in zijn dossier met vermelding van de datum.

2- Het verzoek moet voldoende gemotiveerd en gespecificeerd zijn

Doordat de wet oplegt dat het verzoek om toegang gemotiveerd moet zijn, dient degene die de vraag krijgt een afweging te maken van de betrokken belangen, langs de ene kant de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de overleden patiënt, langs de andere kant het gewettigd belang van de aanvrager.

Elke afweging dient geval per geval te gebeuren.