6.2. Verandering van plaats van de activiteit

19/10/2023

1- Mag een arts die werkzaam is in een groepspraktijk of een inrichting zijn patiënten op de hoogte brengen ?

De continuïteit van de zorg en de vrije artsenkeuze van de patiënt rechtvaardigen dat de patiënt die een therapeutische relatie heeft met een arts op de hoogte gebracht wordt van de nieuwe professionele gegevens van de arts wanneer deze laatste van praktijkplaats verandert.

Deze informatie kan verstrekt worden door de arts zelf of door het secretariaat van zijn vorige praktijk.

Het is raadzaam om de procedures voor het communiceren van de nieuwe contactgegevens van de arts vast te stellen in overleg met de collega’s van de praktijk of ziekenhuisafdeling.

Het kan onder meer gaan om een affichering in de praktijkruimte of een publicatie op de website van de praktijk gedurende een periode die bepaald wordt in overleg.

De patiënten van de arts kunnen ook op de hoogte gebracht worden van zijn nieuwe contactgegevens door middel van een mailing of brief, die eventueel samen met de voormalige collega’s opgesteld is.

Bovendien belet niets dat ook de collega's met wie de arts samenwerkt (verwijzende artsen) op de hoogte gebracht worden van de verandering.

Naast het informeren van zijn patiënten met het oog op de continuïteit van de zorg mag de arts ook het publiek informeren over zijn professionele gegevens in overeenstemming met artikel 37 van de Code van medische deontologie. De arts mag de contactgegevens die patiënten aan het centrum of de ziekenhuisinstelling toevertrouwd hebben met het oog op het verkrijgen van zorg niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

2- Wat gebeurt er met de medische dossiers ?

2.1. Wanneer een arts een ziekenhuis verlaat, blijft het ziekenhuisdossier waaraan hij meegewerkt heeft binnen de instelling (artikel 25 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008).

De arts weet niet welke patiënten hem in zijn nieuwe praktijkplaats zullen blijven raadplegen. Hij kan dus niet onder het voorwendsel van de continuïteit van de zorg vragen om een kopie van het medisch dossier van alle patiënten die hij tijdens zijn werk in het ziekenhuis behandeld heeft.

Indien de patiënt zijn therapeutische relatie met deze arts voortzet in zijn nieuwe praktijkplaats, zoals een privépraktijk, rechtvaardigt de continuïteit van de zorg dat deze arts, met toestemming van de patiënt, alle nuttige informatie ontvangt die nodig is om de behandeling voort te zetten (artikel 19 van de wet van 22 april 2019 betreffende de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg) (cfr. Stopzetting van werkzaamheden in ziekenhuis - Mededeling van gegevens uit het ziekenhuisdossier aan de arts, advies NR 19 november 2016, a155002).

2.2. In het geval van een groepspraktijk baseert de arts zich op de voorwaarden die contractueel vastgelegd zijn in de samenwerkingsovereenkomst, die geen belemmering mogen vormen voor de vrije artsenkeuze van de patiënt, de continuïteit van de zorg en de verplichtingen met betrekking tot het bewaren van het patiëntendossier (zie FAQ 3.3.).

In het geval van een huisartsengroepspraktijk kiest de patiënt de arts die zijn globaal medisch dossier zal bijhouden.

Het bewaren of kopiëren van een medisch dossier is een verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid en is onderworpen aan de regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het moet gerechtvaardigd zijn door een grondslag van rechtmatigheid, zoals het bewaren van het dossier in overeenstemming met de wet of de continuïteit van de zorg (zie Richtlijnen voor de artsen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, NR-mededeling 27 april 2019, a165001.

3- Mededeling van de praktijkplaats aan de Orde

De arts dient het nieuwe adres door te geven aan de provinciale raad van de Orde waarin hij is ingeschreven. Het is niet alleen een deontologische verplichting, maar de patiënten hebben ook vlotter toegang tot de nieuwe contactgegevens bij het raadplegen van de lijst van de Orde.