3.5. Wat met het GMD bij het vertrek van een arts uit de groepspraktijk?

24/03/2023

Binnen een groepspraktijk kan de situatie zich voordoen dat één van de artsen de praktijk verlaat, om zijn artsenpraktijk verder te zetten in een solopraktijk of te werken in een groepspraktijk in een andere regio. In deze context rijzen dikwijls vragen over wat er moet gebeuren met het Globaal Medisch Dossier van de patiënt.

In eerste instantie dienen de afspraken in verband met de verdeling en de toewijzing van de Globale Medische Dossiers zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de huisartsenpraktijk en de vertrekkende arts te worden nageleefd. Deze afspraken gaan meestal over de financiële aspecten van de Globale Medische Dossiers.

Onverminderd de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst, dienen volgende deontologische beginselen te worden gerespecteerd:

De vrije artsenkeuze van de patiënt dient te worden gerespecteerd. Dit betekent dat de patiënt ervoor kan opteren de vertrekkende arts te volgen naar zijn nieuwe praktijk of patiënt te blijven in de bestaande huisartsenpraktijk. De patiënt kan eveneens beslissen te veranderen van GMD-houdende huisarts. Voor meer informatie daaromtrent kan u het advies raadplegen van de nationale raad van 24 april 2021, Globaal Medisch Dossier (GMD) – regelgeving en beheer:
Ordomedic | Globaal Medisch Dossier (GMD) – Regelgeving en beheer

De vertrekkende arts dient een kopie te verkrijgen van alle patiëntendossiers van de patiënten waarmee de therapeutische relatie wordt verdergezet. De geregistreerde softwarepakketten huisartsgeneeskunde voorzien in de mogelijkheid om patiëntendossiers te exporteren via een patiëntmigratiebestand

dat kan worden geïmporteerd in een ander softwarepakket: eHealth - Registratie van de softwarepakketten (fgov.be); GPModularCriteria2019V1 (fgov.be).

De export/import dient zich aldus te beperken tot de patiënten waarmee de therapeutische relatie wordt verdergezet, mits de geïnformeerde toestemming van de patiënt.

Ten slotte, mag de vertrekkende arts, overeenkomstig de beginselen zoals bepaald door artikel 37 Code van medische deontologie, aan zijn patiënten discreet melding maken van zijn vertrek: Ordomedic | 37.