keyboard_arrow_right
Deontologie

Aanstelling van een chiropractor niet-arts als gerechtelijk deskundige

Een advocaat legt de Nationale Raad twee vragen voor:

  1. verbiedt de Orde der geneesheren aan artsen gerechtelijk-geneeskundige expertisewerkzaamheden te verrichten samen met niet-artsen, i.c. een chiropractor;
  2. indien dit verbod zou bestaan, kan het dan nog gehandhaafd worden in het licht van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen?

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 november 1999 uw advies¬aanvraag van 16 september 1999 met betrekking tot het optreden van geneesheren-experten besproken.

De Nationale Raad heeft geen advies uitgebracht dat de leden van de Orde der geneesheren zou verbieden samen met niet-artsen expertisewerkzaamheden te verrichten.

Het staat de rechter vrij in een college van deskundigen naast artsen eveneens niet-artsen, zoals een chiropractor niet-arts, aan te stellen.

Zo ook staat het elke aangestelde deskundige vrij zijn opdracht terug te geven indien hij niet akkoord kan gaan met de samenstelling van het college van deskundigen.

De Nationale Raad wijst erop dat de uitvoeringsbesluiten van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen nog niet zijn bekendgemaakt.