keyboard_arrow_right
Deontologie

Toepassing van mesotherapie door een schoonheidsspecialiste

De Procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde vraagt aan de Nationale Raad om zijn advies van 19 juni 1993 betreffende mesotherapie te preciseren.

Advies van de Nationale Raad :

Mevrouw de procureur des Konings,

Betreft : toepassing van mesotherapie door een schoonheidsspecialiste.

Het in uw brief van 23 oktober 2012 vermelde advies van 19 juni 1993 van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren betreffende mesotherapie betreft naar de inhoud geen advies van de Nationale Raad, maar de weergave van een advies van de Koninklijke Academie van België (F) omtrent de betreffende therapie.

De Nationale Raad is bereid de Koninklijke Academie voor actualisering en precisering aan te schrijven, wat evenwel enige toelichting vereist omtrent de door uw ambt ervaren "niet voldoende duidelijkheid".

In zijn advies stelt de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België dat de indicaties voor de mesotherapeutische technieken overeen komen met de indicaties voor alle behandelingen met een reflexotherapeutisch doel. Het gaat voornamelijk om een therapie van de pijnen en van de ermee gepaard gaande, meestal vasomotorische en permeabilitante, functionele symptomen.

Het advies van de nationale Academie voor geneeskunde van Frankrijk betreffende mesotherapie (Bulletin de l'Académie nationale de médecine, tome 171, n°7, octobre 1987, rapport sur les thérapeutiques parallèles ou diversifiées, pagina's 923 tot 969) gaat verder.
In zijn conclusie, pagina 968, schrijft de nationale Academie voor geneeskunde van Frankrijk : (officieuze vertaling)
(...) de mesotherapie (...) verschilt slechts van de klassieke geneeskunde door het gebruik van de intradermische weg die kleine dosissen geneesmiddelen inhoudt. Het betreft een therapeutische methode, die niet verheven mag worden tot medisch specialisme, zelfs al zou men erin slagen het werkingsmechanisme en de grenzen ervan nauwkeurig weer te geven.

In voorkomend geval werden de injecties gegeven met een esthetisch doel.

Op basis van artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en van artikel 2, 5°, van de recente wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen, is de Nationale Raad van mening dat het beoefenen van de mesotherapie onder de geneeskunde valt, hoewel haar doeltreffendheid en haar gegrondheid betwist worden.

De Nationale Raad vestigt tevens uw aandacht op artikel 5 van het wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren (Parlementaire Stukken, Kamer van Volksvertegenwoordigers, doc. 53 2577/007, p. 4).

Bijlage: Advies van de Académie nationale de médecine van Frankrijk