keyboard_arrow_right
Deontologie

Homeopathie - Commissie voor ethiek

De Nationale Beroepsvereniging van Homeopathische Geneesheren Dierenartsen en Tandartsen heeft beslist een ambitieus onderzoeksprogramma te ondersteunen en acht het bijgevolg noodzakelijk een commissie voor ethiek op te richten.
De Beroepsvereniging legt de Nationale Raad de samenstelling van die commissie voor en verzoekt hem zijn goedkeuring te hechten aan de oprichting van een dergelijke commissie.

Na een gedachtenwisseling en na bestudering van een ontwerpantwoord, brengt de Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 24 augustus 1991 kennis genomen van uw brief van 17 april 1991 met betrekking tot een verzoek om erkenning van een commissie voor medische ethiek die de problemen in verband met homeopathie zou bestuderen.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het niet wenselijk is een commissie voor medische ethiek op te richten die zich over slechts één welbepaalde therapie zou buigen.

Het ligt voor de hand dat het wel mogelijk is een groep samen te stellen die zich bezighoudt met de homeopathische geneeskunde, de wetenschappelijke ontwikkeling ervan en de eerbiediging van de patiënt.