keyboard_arrow_right
Deontologie

Bericht van overlijden

Een provinciale raad die hieromtrent om advies verzocht werd door een geneesheer vraagt aan de Nationale Raad wie de overlijdensaangifte dient in te vullen van een patiënt van wie de behandelende geneesheer afwezig is. Welke houding dient de wachthebbende geneesheer aan te nemen ?

Na de reglementering op dit vlak in herinnering gebracht te hebben, brengt de Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 17 oktober 1992 kennis genomen van uw schrijven van 11 mei 1992 i.v.m. het invullen van overlijdensaangiften.

De Raad is de mening toegedaan dat de wachthebbende geneesheer die tijdens een korte afwezigheid van de behandelende geneesheer deze laatste vervangt, zou kunnen volstaan met het opstellen van een document ten behoeve van de behandelende geneesheer, waarin wordt vermeld dat hij tijdens zijn wachtperiode het overlijden van "X" heeft vastgesteld met vermelding van datum, uur en omstandigheden.

Dit document kan de behandelende geneesheer in het dossier van de overledene bewaren en de er in vermelde informatie kan hij aanwenden om het Bericht van Overlijden ten behoeve van de Ambtenaar van de Burgelijke Stand in te vullen.