keyboard_arrow_right
Deontologie

Ambtenaren in openbare dienst - Einde loopbaan

Ambtenaren in openbare dienst Einde loopbaan

Kunnen ambtenaren in openbare dienst of leerkrachten die binnen één of twee jaar de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken, genieten van verlengde (en definitieve) ziekteverloven als vervroegd pensioen ?
Deze personen wensen van deze verloven te kunnen genieten omdat zij "recht" hebben op een aantal ziekteverlofdagen per jaar: aangezien zij gedurende al die jaren niet ziek waren menen zij dit recht te kunnen doen gelden... in akkoord met hun diensthoofd of directeur en hun vakbondsafgevaardigde. Welke moet de houding zijn van de huisarts die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de beslissing ?

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 14 mei 1983 het door de provinciale raad voorgelegde ontwerp antwoord goedgekeurd:

Ziekteverlof kan enkel worden toegekend aan personen die echt ziek zijn en wanneer deze ziekte hen arbeidsongeschikt maakt.

Anders handelen komt neer op valsheid in geschrifte, waarbij zowel de auteur als de begunstigde strafbaar zin naar de wet.

Het "recht" op een aantal ziektedagen per jaar geldt enkel voor zover betrokkene werkelijk ziek is.

Diegenen die hiertoe aansporen, hetzij de vakbondsafgevaardigden (de eersten om in hun tijdschrift de laksheid van de geneesheren aan de kaak te stellen), hetzij hun superieuren, zijn strafbaar naar de wet.

Wij verzoeken U ons de concrete gevallen te signaleren waar gepoogd werd dergelijke welwillendheidsattesten te verkrijgen.