keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneeskundige getuigschriften

Geneeskundige getuigschriften - Schoolplicht

In zijn vergadering van 16 februari 1991 heeft de Nationale Raad zijn goedkeuring gehecht aan een advies van de Provinciale Raad van Henegouwen. Dit advies had betrekking op de afgifte van geneeskundige getuigschriften in schoolverband.

Advies van de Provinciale Raad van Henegouwen:

Wij menen dat het essentieel is een geneeskundig getuigschrift te definiëren. Het is een getuigschrift dat ertoe strekt een feit van medisch aard vast te stellen of te verklaren. Dit geneeskundig getuigschrift dat opgesteld, gedateerd en ondertekend wordt door de geneesheer, moet volledig stroken met de waarheid en het mag enkel berichten over de vaststellingen die gedaan werden tijdens het onderzoek. Doch bij de uitoefening van zijn beroep wordt de geneesheer soms, zonder dat het om een feit van medische aard gaat, verzocht een attest te schrijven. De geneesheer kan in het bijzonder in schoolverband en op verzoek van de ouders of van de wettelijke voogd, het bestaan van religieuze overtuigingen of van familiale omstandigheden weergeven. Het gaat in dit geval louter om motieven die een feitelijke situatie verklaren en zeker niet om medische rechtvaardigingen. Wij sluiten ons aan bij de verklaringen van de kantonnale inspecteur, volgens welke een dergelijk document opgesteld geweest zou kunnen zijn door een persoon die de kwalificatie van geneesheer niet heeft, maar die op de hoogte is van de bewuste motieven.

Het bestuurslichaam moet de gegrondheid van deze motieven nagaan en de beslissing nemen die, in het onderhavige geval, niet onder de bevoegdheid valt van de geneesheer.

De geneesheer kan natuurlijk weigeren een dergelijk getuigschrift op te stellen, maar dit zou niets veranderen aan de zaak. Onze Code van geneeskundige Plichtenleer bepaalt namelijk in art. 99: "de geneesheer moet zowel de onaantastbare rechten van de menselijke persoon eerbiedigen als zijn plichten tegenover de gemeenschap vervullen".

Zo is het dus noodzakelijk en essentieel een onderscheid te maken tussen het geneeskundig getuigschrift en het attest dat in een concreet geval door een geneesheer wordt opgesteld voor feiten die geen rechtstreeks verband houden met de geneeskunde.

Een geneeskundig getuigschrift stelt de geneesheer verantwoordelijk en de beslissing valt onder zijn bevoegdheid. Het attest dat niet beantwoordt aan de definitie van het geneeskundig getuigschrift, is de uiteenzetting van de motieven die voorgelegd worden aan het bestuurslichaam dat de enige bevoegde is om een beslissing te nemen.

Uit de informatie waarover wij beschikken, blijkt dat de inrichtende macht in heel wat scholen aan de ouders vraagt om een afwezigheid van drie dagen of meer te rechtvaardigen door middel van een "geneeskundig getuigschrift".

Onze Raad behoudt zich het recht voor om de gevallen die hem medegedeeld worden te onderzoeken en om de oordeelkundige maatregelen te treffen.

In het geval waarop U de aandacht vestigt, vindt er geen machtsmisbruik plaats. In het ergste geval zou er sprake kunnen zijn van een bevoegdheidsoverschrijding in die zin dat het niet de taak is van een geneesheer andere dan geneeskundige attesten te verstrekken. In dit geval ligt de beoordelingsbevoegdheid volledig bij de instelling zelf.