keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneeskundige getuigschriften - Schoolplicht

Geneeskundige getuigschriften ‑ Schoolplicht

1. Op 25 augustus 1990 werd de Nationale Raad door een Provinciale Raad om advies verzocht aangaande de rechtmatigheid van een getuigschrift dat door een geneesheer verstrekt werd om een afwezigheid op school te rechtvaardigen. Het bewuste getuigschrift voerde "familiale omstandigheden" aan (Tijdschrift nr. 50, blz. 16).
Na enige briefwisseling met de Administratie in verband met het specifiek karakter van de geneeskundige getuigschriften in schoolverband, heeft de Provinciale Raad zijn standpunt medegedeeld aan de Algemeen Directeur van het kleuter‑ en basisonderwijs (F) en aan de Nationale Raad.

Na een gedachtenwisseling stemt de Nationale Raad in met het standpunt van de Provinciale Raad. (Zie "Adviezen van Provinciale Raden", p. 34)

Advies van de Nationale Raad:

Net zoals u is de Nationale Raad van oordeel dat het geneeskundig getuigschrift enkel voor een medisch feit van doorslaggevende waarde is. Andere feiten die door de geneesheer vermeld worden, gelden slechts als gewone inlichtingen waarover de Administratie vrij kan oordelen.

2. Een Provinciale Raad verzet zich tegen een omzendbrief van de directie van een school. De bewuste ornzendbrief laat de ouders weten dat de opvang in een internaat terugbetaald wordt voor een afwezigheid wegens ziekte gedurende een welbepaalde periode. Hij verzoekt de ouders de afwezighedd te rechtvaardigen door middel van een geneeskundig getuigschrift.
Volgens de Provinciale Raad zet de bewuste omzendbrief de geneesheren ertoe aan welwillendheidsattesten op te stellen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het geneeskundig getuigschrift enkel voor een medisch feit van doorslaggevende waarde is.

De geneesheren moeten medische feiten vaststellen. Het spreekt vanzelf dat zij geen welwillendheidsattesten mogen verstrekken.

3. De Gemeenschapsminister van Onderwijs (N), de heer Coens, verzoekt de Nationale Raad de geneesheren nogmaals uitdrukkelijk te wijzen op de regels die zij dienen te eerbiedigen aangaande de geneeskundige getuigschriften in schoolverband.
De Minister heeft vernomen "dat sommige artsen familiaal verlof voorschrijven aan leerplichtige migrantenmeisjes".
Ofschoon de Minister ervan overtuigd is dat de artsen te goeder trouw handelen, wenst hij op te merken dat de geneesheer enkel een afwezigheid wegens ziekte of ongeval kan attesteren.

Antwoord van de Nationale Raad aan Minister Coens:

De Nationale Raad deelt volkomen Uw mening.

We stellen echter vast dat schooldirecties druk uitoefenen om medische attesten te bekomen die een periode van afwezigheid moeten dekken.

De Raad wenst dat administratieve documenten niet op de een of andere wijze als een aanzetting tot het afleveren van welwillendheidsattesten zouden overkomen.