keyboard_arrow_right
Deontologie

Gezondheidsattesten voor leerlingen met stage in de voedingssector

De Nationale raad van de Orde van geneesheren heeft een brief ontvangen in verband met het uitschrijven van gezondheidsattesten voor leerlingen met stage in de voedingssector ingevoerd door het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne (B.S. 30 december 2005).

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 31 juli 2010 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw schrijven van 31 maart 2010 aangaande een adviesaanvraag van dokter X betreffende het uitschrijven van gezondheidsattesten voor leerlingen met stage in de voedingssector besproken.

De wettelijke bepalingen met betrekking tot het verhandelen en bewerken van voor handelsdoeleinden bestemde voedingswaren of voedingsstoffen bestaan sinds het koninklijk besluit van 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen en die deze waren kunnen verontreinigen of besmetten (B.S 30 april 1971).

Het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne (B.S. 30 december 2005) heeft de verplichting ingevoerd om te beschikken over een medisch attest.

Deze wettelijke bepalingen houden in dat een leerling over een medisch attest moet beschikken indien de volgende drie criteria tegelijkertijd vervuld zijn:
• De leerling bewerkt of verhandelt voedingswaren of voedingsstoffen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de leerling voedsel bereidt in een schoolkeuken, een leskeuken, ..., en/of indien hij bereid voedsel verdeelt in een restaurant, een kliniek, een bejaardentehuis, ...
• De leerling kan deze voedingswaren of voedingsstoffen bezoedelen of besmetten. Dit is onder meer (maar niet uitsluitend) het geval indien deze leerlingen dragers zijn van kiemen die salmonellose of dysenterie kunnen verwekken, indien ze symptomen van besmettelijke hepatitis vertonen, indien ze aangetast zijn door een besmettelijke huidziekte, ...
• Deze voedingswaren of voedingsstoffen zijn voor handelsdoeleinden bestemd. Dit is het geval indien de school deze voedingswaren in een restaurant opdient, in een schoolwinkeltje verkoopt, gratis verdeelt aan de aanwezigen op een schoolfeest of aan de aanwezige ouders tijdens een oudercontact, ... Met andere woorden, zodra de voedingswaren of voedingsstoffen aan derden aangeboden worden, is er sprake van handelsdoeleinden, ongeacht of dit gratis gebeurt of tegen betaling.

Het medisch attest is een vereiste om in de betrokken studierichtingen ingeschreven
te kunnen worden.

De toelatingsvoorwaarde bestaat erin dat betrokken leerlingen medisch geschikt moeten zijn bevonden uit het oogpunt van de federale regelgeving op de consumentenbescherming. Daartoe dient een arts, aangesteld door de onderwijsinstelling, vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later tijdstip in de loop van het schooljaar plaatsvindt een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken. Dat kan een huisarts zijn of een CLB-arts

De arts beslist op wetenschappelijke gronden autonoom welke onderzoeken hij dient te verrichten vooraleer een medisch attest uit te reiken.

De leerlingen moeten het medisch attest eenmalig ontvangen en het is geldig voor de hele duur van de secundaire studies of voor het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, tenzij er een aanleiding is om de geschiktheid te herevalueren.

Een ongeschiktheidverklaring in de loop van het schooljaar impliceert de beslissing van de betrokken personen om de leerling uiterlijk op het einde van dat schooljaar de opleiding te laten stopzetten (bij het voltijds secundair onderwijs) of de jongere uiterlijk op het einde van de module die hij volgt, de opleiding in kwestie stopzet (bij het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap).

Er bestaat geen verplicht model dat ingevuld moet worden. Er bestaat een voorbeeld van medisch attest.

Het Vrije centrum voor leerlingenbegeleiding vzw gaat akkoord met dit voorbeeldattest met uitzondering van de regel "Dit attest is geldig voor de duur van de studieloopbaan van de onderzochte persoon binnen de structuuronderdelen waar voedsel bereid en/of verhandeld wordt".

Op deontologische grond is de Nationale Raad van oordeel dat een arts geen medisch attest kan uitschrijven voor de hele duur van de secundaire studies of de module. Dergelijk attest is een vaststelling van de huidige toestand en biedt derhalve geen garantie voor de toekomst.

Bovendien is de Nationale Raad van mening dat indien er ernstig gevaar is voor de gezondheid van derden, zonder verwijl de nodige maatregelen moeten worden genomen om elk gevaar uit te sluiten.

Dokter X verwijst in haar e-mail van 16 februari 2010 naar het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2000 tot bepaling van sommige opdrachten van de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S. 17 mei 2000). Dit besluit is opgeheven.

Het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S. 10 april 1999) bepaalt de opdrachten voor de Centra voor leerlingenbegeleiding.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (B.S. 3 september 2009) bepaalt in de artikelen 28 tot en met 38 de inhoud van de consulten.

Als bijlage vindt u een kopie van de brief die omtrent deze aangelegenheid wordt overgemaakt aan de bevoegde minister.