keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch attest voor schoolverzuim wegens "familiale omstandigheden"

Bij controle in een basisschool heeft een verificateur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Beleidsvoorbereiding Basisscholen, vastgesteld dat een leerling gedurende een aantal dagen afwezig was en dat deze afwezigheid gewettigd werd door een medisch attest waarin vermeld staat dat de leerling onbekwaam is de lessen te volgen wegens "familiale omstandigheden".
De vraag wordt gesteld of het tot de bevoegdheid van een arts behoort "familiale omstandigheden" te attesteren.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 29 mei 1999 uw brief van 28 april 1999.

Het is niet uitgesloten dat een geneesheer de afwezigheid van een kind op school rechtvaardigt door "familiale omstandigheden".

Het behoort tot de bevoegdheid van de provinciale raad van de betrokken geneesheer om in voorkomend geval de gegrondheid van de ingeroepen omstandigheden te beoordelen.