keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch getuigschrift

De Nationale Raad wordt om advies verzocht in verband met de inhoud van een medisch getuigschrift dat moet worden afgeleverd aan een personeelslid van een privé bedrijf met een eigen stelsel van sociale zekerheid dat onafhankelijk is van het RIZIV. Bedoeld getuigschrift is bestemd voor de adviserende arts van het bedrijf met het oog op de terugbetaling door die ziekenkas.

Mag de behandelende arts in hogerbeschreven omstandigheden aan bedoelde adviserende arts medische elementen mededelen die onder het beroepsgeheim vallen ?

Uit de aan de Nationale Raad bezorgde informatie en uit het dossier blijkt dat het hier om een particuliere verzekering gaat en het statuut van de adviserende geneesheer van dat bedrijf niet kan worden gelijkgesteld met dat van een adviserende geneesheer bij het ziekenfonds.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad was in zijn vergadering van 20 juni 1987 de mening toegedaan dat uit de elementen van het hem voorgelegde dossier nergens blijkt dat de situatie van Dr X ten overstaan van het bedrijf Y dezelfde garanties biedt als het statuut van adviserende geneesheer bij een ziekenfonds.
Bijgevolg dienen in zijn geval de regels m.b.t. de adviserende geneesheren bij particuliere verzekeringsmaatschappijen te worden nageleefd.