keyboard_arrow_right
Deontologie

Biokaart - Medikaart

Biokaart ‑ Medikaart

Naar aanleiding van een door de Nationale Raad in juli 1987(1) uitgebracht advies m.b.t. de medische urgentiekaart, deelt de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu van de Vlaamse Gemeenschap in zijn schrijven aan de Nationale Raad mede dat "het decreet van 23 december 1986 houdende het invoeren van een eenvormige medische urgentiekaart en het uitvoeringsbesluit van 25 juni 1987 tot vaststelling van de praktische modaliteiten ter uitvoering van artikel 4 van voornoemd decreet, rekening houden met de bezwaren die bestaan tegen het invoeren van medische kaarten als Medicard of Biokaart, zoals geformuleerd in de adviezen van de Orde der geneesheren. Het voornoemde B.V.E. van 25 juni 1987 zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad verschijnen. De huidige reglementering is uitgewerkt vanuit de bekommernis om privacy, medisch geheim en optimale zorgverlening in urgente situaties te waarborgen".

Na beraadslaging is de Nationale Raad de mening toegedaan dat het uitvoeringsbesluit van 25 juni 1987 geenszins de gevraagde garanties biedt en deelt aan de Minister mede:

De Nationale Raad heeft tot zijn spijt vastgesteld dat het besluit van de Vlaamse Executieve van 25 juni 1987 geen enkele van de garanties biedt die de Nationale Raad heeft gevraagd in zijn advies van 18 juli 1987 waarvan een kopie gaat als bijlage.

(1) Tijdschrift Nationale Raad nr 38 (dec. 1987), p.11.