keyboard_arrow_right
Deontologie

Internationale ziekte

Internationale ziekte «kredietkaart»

Verzoek om advies vanwege het Ministerie van Volksgezondheid in verband met aanbeveling 792 (1976) van de Algemene Vergadering van de Raad van Europa betreffende het invoeren van een internationale ziekte «kredietkaart».

Antwoord van de Nationale Raad:

Op de internationale ziekte kredietkaart mogen, zeffs fakultatief, geen gegevens voorkomen inzake de fysische kenmerken van de titularis.

Gezien de wijze waarop de kaart zal worden aangewend, met name voor het betalen van medische kosten, bestaan er bezwaren tegen de vermelding van medische gegevens met het oog op het beroepsgeheim. Anderzijds is het vermelden van dergelijke gegevens niet zonder gevaar indien deze niet constant worden bijgehouden.

De Nationale Raad stelt voor dat op de kaart, naast de inlichtingen omtrent de bij ongeval te verwittigen persoon, eveneens naam, adres en telefoonnummer van de behandelende geneesheer van de titularis worden vermeld.

Verder zou in de kaart de aandacht van de titularis moeten worden gevestigd op het feit dat het wenselijk is zijn behandelende geneesheer om een afzonderlijk dokument te verzoeken, waarin de volstrekt noodzakelijke gegevens zijn vermeld inzake de behandeling van bepaalde kwalen bij de titularis; dat dokument moet gedateerd zijn en regelmatig worden bijgehouden.