keyboard_arrow_right
Deontologie

Medicard

De Nationale raad werd van verscheidene zijden geïnterpelleerd in verband met de zogenaamde «Medicard», een «medische identiteitskaart» die op initiatief van een beroepsvereniging van geneesheren en door bemiddeling van een farmaceutisch bedrijf, aan het publiek werd voorgesteld.

De Nationale raad heeft in 1977 dit probleem reeds nader onderzocht naar aanleiding van een voorstel van de Raad van Europa tot invoering van de «internationale ziekte kredietkaart».

Nadat de voor en nadelen van dit systeem werden afgewogen en omwille van de ruchtbaarheid die dit initiatief kreeg in de pers, heeft de Nationale raad het nodig geacht het publiek te waarschuwen tegen de gevaren inherent aan dit soort documenten.

PERSCOMMUNIQUE (21 mei 1980)

De Nationale raad van de Orde der Geneesheren wenst het publiek te waarschuwen voor de gevaren verbonden aan de recent met veel publiciteit aangekondigde verspreiding van een medische identiteitskaart «Medicard».

De Nationale raad is van mening dat deze kaart aan de patiënt enkel een vals gevoel van veiligheid kan geven daar de summiere informatie eerder misleidend dan helpend zal zijn. Zo mag de Medicard bij voorbeeld in geen geval de momenteel in omloop zijnde bloedgroepkaartjes vervangen en zal zij eerder verouderde en onvolledige dan recente gegevens over diagnose en behandeling verstrekken.

Daarnaast wijst de Nationale raad erop dat het gebruik van de kaart tot een schending van de privacy kan leiden en door onbevoegden voor doeleinden kan gebruikt worden waarvoor zij niet bestemd is.

De Nationale raad herinnert bij deze gelegenheid aan de in dit verband reeds eerder aan het geneesherenkorps uitgebrachte adviezen. Het zou zeer nuttig zijn wanneer elke patiënt de naam en het telefoonnummer van zijn huisarts bij zich zou hebben met daarnaast, zo nodig, een gesloten en gedateerde brief van deze met de noodzakelijke en bijgehouden gegevens over de gezondheidstoestand van de betrokkene.