keyboard_arrow_right
Deontologie

Verzoek van een verwant om overdracht van het dossier van een overleden persoon via de behandelend arts

Een provinciale raad ontving van een arts, voorzitter van een commissie voor medische ethiek, volgende brief :
" Ik ontving van de hoofdgeneesheer een vraag die voorgelegd werd door de ziekenhuisarchivaris.
De aan de commissie voor ethiek gestelde vraag luidt als volgt : mag het medisch dossier van een overledene aan een verwant doorgegeven worden via de behandelend arts ?

Hieronder vindt u de inhoud van mijn antwoord als voorzitter van de commissie voor ethiek van het ziekenhuis :

…De voorgelegde vraag in verband met de overdracht van het dossier van een overledene aan een derde via de behandelend arts hangt volgens mij niet zozeer af van de commissie voor ethiek maar houdt typisch verband met het probleem van het medisch geheim dat zelf deel uitmaakt van het beroepsgeheim en derhalve geregeld wordt door een artikel van het Strafwetboek dat handelt over deze materie. Wat meer in het bijzonder de medische aangelegenheden betreft, vormen de Code van geneeskundige plichtenleer en de Orde van geneesheren de exegeten bevoegd voor bijzondere gevallen.

…Wat uw precieze vraag betreft, zou ik, vanuit ethisch standpunt, geneigd zijn te zeggen dat aangezien de dood de arts niet ontheft van zijn beroepsgeheim, de patiënt zijn dossier in zekere zin meeneemt in zijn graf en er niet meer is om toelating te geven om de inhoud ervan mee te delen. Bovendien zijn alle aanvragen misschien niet identiek wat betreft de motivering, de graad van verwantschap van de aanvrager, de eventuele gevolgen van de mededeling.
Bijgevolg leg ik de vraag voor aan de raad van de Orde."

Betrokken provinciale raad vraagt het advies van de Nationale Raad over zijn ontwerp van antwoord aan deze arts :

"[...]

[De provinciale raad] verklaart zich akkoord met het antwoord dat u aan de archivaris van het ziekenhuis verstrekte in verband met de overdracht van het medisch dossier van een overledene aan een verwant via de behandelend arts.

De Raad herinnert u er evenwel aan dat alleen het hospitalisatieverslag aan de behandelend arts van de patiënt (en niet van de familie) mag worden doorgegeven.

[...]"

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad gaat akkoord met de inhoud van uw brief alsook met de inhoud van de brief van dokter X.

De recente wetgevende initiatieven betreffende de rechten van de patiënt en de wensen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zetten de Nationale Raad er evenwel toe aan dit probleem verder te bestuderen en het toe te vertrouwen aan een commissie “ad hoc”.

Noot van de redactie : zie het advies van de Nationale Raad van 16 februari 2002 over het voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt, Tijdschrift Nationale Raad nr. 95, maart 2002, p. 3-9.