keyboard_arrow_right
Deontologie

Behandelend arts en het sluiten van een landverzekeringsovereenkomst

Behandelend arts en het sluiten van een landverzekerings-overeenkomst

Een provinciale raad stuurt de Nationale Raad de briefwisseling door die hij voerde met een arts die deontologische bezwaren heeft tegen een document dat hij met het oog op het bekomen van een levensverzekering aan een patiënte dient te overhandigen. De verzekeringsmaatschappij wenst dat een door haar opgestelde vragenlijst betreffende psychische stoornissen zou worden ingevuld door de behandelende arts en tevens verzoekt zij de keurend arts van de kandidaat-verzekerde dringend de inhoud van deze vragenlijst niet bekend te maken aan de kandidaat die deze moet terugbezorgen aan een (niet bij naam genoemde) adviserend arts levensverzekeringen van de verzekeringsmaatschappij.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad herinnert u aan zijn advies van 16 november 1996 volgens hetwelk het wenselijk is dat de behandelende arts zich niet met deze opdracht zou belasten (punt 3.1. van het advies gepubliceerd in het Tijdschrift nr. 74, p. 25 en vlg.). Indien de behandelende arts de opdracht aanvaardt, mag hij geen enkele inlichting doorgeven zonder het akkoord van de welingelichte kandidaat, waardoor hij niet beantwoordt aan de door de opdrachtgever gegeven richtlijnen.