keyboard_arrow_right
Deontologie

Beroepsgeheim - Gestandaardiseerde medische kaart

Medisch geheim ‑ Gestandaardiseerde medische kaart

Na inplanting van een pacemaker, overhandigt de fabrikant van de pacemaker de patiënt een gestandaardiseerde kaart waarop een aantal gegevens van de patiënt vermeld zijn (identiteit, medische gegevens).
De fabrikant wenst deze kaarten, die tot nog toe van papier waren en met de hand ingevuld werden, te vervangen door plastic kaarten. Deze kaarten zouden vervaardigd en "ingevuld" worden door een derde, die bijgevolg toegang zou hebben tot de nodige gegevens.
De raadsman van de fabrikant van pacemakers legt de Nationale Raad de vier volgende vragen voor:
1. Het Decreet van 23 december 1986 houdende het invoeren van een eenvormige medische urgentiekaart verbiedt het uitreiken of in omloop brengen van een ander model dan datgene dat door de Vlaamse Executieve is vastgesteld in het Besluit van 25 juni 1987.
Volgens ons lijken deze bepalingen op dit ogenblik echter dode letter geworden te zijn. Welk standpunt neemt de Nationale Raad hieromtrent in?
2. Vallen de voornoemde gegevens onder het medisch geheim ? Zo ja, hoe kan dan gerechtvaardigd worden dat deze gegevens medegedeeld worden aan onze cliënt (die geen geneesheer is)?
3. Is het, gelet op het beginsel van het medisch geheim, tevens gerechtvaardigd dat de voornoemde gegevens door onze cliënt medegedeeld worden aan de 'derde' die de plastic kaarten zou vervaardigen, of moet deze mededeling integendeel verboden worden ?
4. Mocht deze mededeling verboden zijn, zou zij dan, aangezien zij in feite gebeurt in het belang van de patiënt, toch niet toegestaan kunnen worden indien de 'derde' zich er ten aanzien van onze cliënt contractueel zou toe verbinden de gegevens geheim te houden ?

De Nationale Raad neemt kennis van verschillende documenten en van een nota van de studiedienst.

Advies van de Nationale Raad:

1° De eerste vraag betreffende het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 december 1986 valt niet onder de bevoegdheid van de Nationale Raad.

2° De voornoemde gegevens vallen onder het medisch geheim. De mededeling van deze gegevens aan uw cliënt maakt schending uit van het medisch beroepsgeheim.

3° Hetzelfde geldt voor de mededeling van de voornoemde gegevens door uw cliënt aan een derde die de plastic kaarten vervaardigt.

4° De Nationale Raad zou graag vernemen waarom een nieuw soort informatiedrager overwogen wordt.