keyboard_arrow_right
Deontologie

Beroepsgeheim – Informatie aan de VDAB betreffende de arbeidshandicap

Sinds 1 oktober 2008 kent de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) het recht tot bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen toe op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap. Dit besluit bepaalt dat personen die medische, psychische of psychologische moeilijkheden ondervinden vrijwillig in een aangepast begeleidingstraject kunnen stappen. Om in aanmerking te komen voor bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen dient de aanvragende patiënt alle nuttige informatie over te maken aan de bevoegde diensten van de VDAB. Deze afgeleverde informatie dient door een arts bevestigd te worden door middel van het formulier "Aanvraag tot medisch/psychisch/psychologische advies, betreffende patiënt ....". Verscheidende artsen vragen zich af of het invullen en overmaken van dit formulier geen schending inhoudt van het medisch beroepsgeheim.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 30 april 2011 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren dit kwestieuze formulier en de aanwending ervan onderzocht.

Dit formulier voorziet in de schriftelijke toestemming van de patiënt omtrent het doorgeven van informatie aan de bevoegde diensten van de VDAB in het kader van bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen. De arts dient een beperkte vragenlijst in te vullen omtrent de arbeidshandicap en de te voorziene aanpassingen op de werkplaats.

De Nationale Raad is van oordeel dat de arts bij het opstellen van dit formulier en de aflevering ervan aan de patiënt geen inbreuk maakt op het medisch beroepsgeheim, omwille van de voorafgaande "bevrijdende" toestemming van de patiënt. Aan de modaliteiten noodzakelijk om als "bevrijdende toestemming" te gelden is in deze voldaan, met name de vrije en uitdrukkelijke toestemming van de geïnformeerde patiënt enerzijds en de specifieke aanwending en het relevante karakter van de gevraagde informatie anderzijds.