keyboard_arrow_right
Deontologie

Beroepsgeheim - Medische attesten in de categorie Bf (voorschriften voor geneesmiddelen waarvoor toestemming vereist is)

Een provinciale raad meent dat het beroepsgeheim vaak geschonden wordt inzake de medische attesten in de categorie Bf, waarbij aan de patiënt een attest wordt afgeleverd om terugbetaling te bekomen van het RIZIV via de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. De provinciale raad merkt op dat deze attesten gewoonlijk terechtkomen bij de bediende van de lokale ziekenfondsen, waarbij deze inzage krijgt in de diagnose van de patiënt.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 18 september 1993 kennis genomen van uw schrijven van 16 juli 1993 betreffende de mogelijke schending van het beroepsgeheim bij de behandeling van medische attesten in de categorie Bf die aan de patiënten worden afgeleverd voor het verkrijgen van terugbetaling van het R.I.Z.I.V..

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het volstaat dat de geneesheer het medisch attest in de categorie Bf onder gesloten omslag plaatst, geadresseerd aan de adviserende geneesheer van de mutualiteit.