keyboard_arrow_right
Deontologie

Beroepsgeheim - Overdracht van medische dossiers aan de advizerende geneesheer van een landsbond van een ziekenfonds

Beroepsgeheim ‑ Overdracht van medische dossiers aan de advizerende geneesheer van een landsbond van een ziekenfonds.

Een neuropsychiater legt aan de Nationale Raad de volgende vragen voor:

  • Kan een landsbond via een medisch raadgever documenten, medische verslagen, hospitalisatieverslagen over patiënten opvragen ?
  • Zijn er deontologische bezwaren om op die aanvragen in te gaan ?

Er wordt een ontwerp‑antwoord voorgelegd aan de Nationale Raad. Deze hecht hieraan zijn goedkeuring.

Advies van de Nationale Raad:

  1. Indien de aanvragende arts een erkend medisch adviseur van een Ziekenfonds is, is er wettelijk en in de Code van geneeskundige Plichtenleer (art. 58 b) voorzien dat deze inzage in medische documenten kan hebben om de uitvoering van zijn opdracht mogelijk te maken.
    In dit geval geldt het principe van het gedeelde beroepsgeheim.
  2. Indien deze geneesheer het wettelijk statuut van medisch adviseur van een verzekeringsinstelling tegen ziekte en invaliditeit niet heeft, mogen geen medische gegevens worden doorgestuurd. Wel medische gegevens doorsturen is strijdig met art. 129 van de Code, vooral wanneer het al dan niet aanvaarden voor terugbetaling van de Mutualiteit (en secundair het RIZIV) van de patiënt de gijzelaar maakt.(2)

(2) Art. 58b van de Code van geneeskundige Plichtenleer :
Binnen uitdrukkelijk vastgelegde perken, gelden wettelijke uitzonderingen (betreffende het beroepsgeheim) voor de hierna opgesomde gevallen. De geneesheer moet in geweten oordelen of hij door het beroepsgeheim toch niet wordt verplicht bepaalde gegevens niet mede te delen.
(...)
b) Het verstrekken van inlichtingen of medische gegevens over de verzekerde, aan de geneesherenadviseurs van verzekeringsinstellingen tegen ziekte en invaliditeit en binnen de perken van de medisch-sociale raadplegingen.
De geneesheer‑adviseur van een verzekeringsinstelling is zoals elke andere geneesheer; gebonden door het beroepsgeheim; hij moet aan die instelling uitsluitend zijn besluiten op administratief vlak mededelen.

Art. 129 van de Code van geneeskundige Plichtenleer :
De geneesheer met een van de door artikel 119 bedoelde opdrachten belast, moet vermijden de behandelende geneesheer er toe te brengen het beroepsgeheim te schenden, dat laatstgenoemde zelfs tegenover hem moet bewaren.
De medische adviseur of controlerende geneesheer, van wie de beslissing betwist wordt, mag aan het rechtscollege bij wie de zaak aanhangig is gemaakt of aan de aangestelde deskundige de bescheiden of fotocopies overmaken van al de onderzoekingen die door hem werden uitgevoerd of die hij heeft laten uitvoeren, voor zover hij ze aan de raadgevende geneesheer van de patiënt heeft medegedeeld.