keyboard_arrow_right
Deontologie

Beroepsgeheim - Verzekeringen

Een verzekeringsmaatschappij legt de ziekenhuizen een betalingsgarantie voor, waarin zij zich ertoe verbindt de kosten te betalen die ten laste vallen van de verzekerden die een Medicard bezitten. Het ziekenhuis dient voor ieder geval aan de verzekeraar een hospitalisatieformulier te verstrekken, waarin de identiteit van de patiënt vermeld wordt alsmede de diagnose van de aandoening die zijn opname gerechtvaardigd heeft.
De geneesheer die dit formulier bezorgd heeft aan zijn provinciale raad wenst te vernemen of het ziekenhuis deze inlichtingen mag verstrekken en of de behandelende geneesheer deze noodzakelijke medische gegevens mag mededelen aan het ziekenhuis.
Tijdens de bespreking van dit probleem wordt gewezen op de Wet betreffende de landverzekeringsovereenkomst, die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1992. Er is nog geen uitvoeringsbesluit van deze nieuwe wet verschenen. *

De Raad beslist dit probleem toe te vertrouwen aan zijn "Commissie voor ethiek" en brengt het volgende advies uit:

Bepaalde punten van het MEDICARD hospitalisatieformulier zijn onduldbaar, zoals de punten 5/5 tot 5/9. Deze inlichtingen mogen niet verstrekt worden door het ziekenhuis.

De verzekeringsmaatschappij X dient bijgevolg verzocht te worden een aangepast formulier ter goedkeuring voor te leggen aan de Orde der geneesheren.

* Het uitvoeringsbesluit is inmiddels verschenen, zie vergadering van de Nationale Raad van 19 september 1992, blz. 29.