keyboard_arrow_right
Deontologie

Bescherming van de goederen van onbekwame personen

Bescherming van de goederen van onbekwame personen

Met het oog op de bescherming van de goederen van onbekwame personen kan een verzoekschrift tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder worden ingediend. Bij dit verzoekschrift moet een omstandige geneeskundige verklaring die de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon beschrijft worden gevoegd.
Een vrederechter vraagt of dit document, zoals de Nationale Raad het in zijn advies van 16 mei 1992 (Tijdschrift Nationale Raad nr. 57, september 1992, p. 23) stelde, nog steeds onder gesloten omslag bij het verzoekschrift dient te worden gestoken.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 21 oktober 2006 het onderzoek voortgezet van uw adviesaanvraag van 30 maart 2006 betreffende het onder gesloten omslag afleveren van de omstandige geneeskundige verklaring die gevoegd wordt bij het verzoekschrift bedoeld in art. 488 bis, B, van het Burgerlijk Wetboek.

De deontologische plicht van het onder gesloten omslag afleveren van de geneeskundige verklaring is nog steeds gegrond. Dit vermijdt bepaalde onwettige verspreiding zelfs vóór de indiening van het verzoekschrift, onder meer door de verzoeker, van medische gegevens die onder het beroepsgeheim vallen.

De Nationale Raad vestigt de aandacht van alle artsen op deze aanbeveling.

Graag werd de Nationale Raad op de hoogte gebracht van de gevallen waarin de geneeskundige verklaring bij het verzoekschrift niet onder gesloten omslag afgeleverd zou zijn, teneinde de provinciale raad op wiens Lijst de betrokken arts ingeschreven is hiervan in kennis te stellen.