keyboard_arrow_right
Deontologie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg - Dossier

Centra voor geestelijke gezondheidszorg - Dossier

Een arts werkzaam in een Centrum voor geestelijke gezondheidszorg vraagt het advies van de Nationale raad in verband met het samenstellen - op verzoek van de Inrichtende macht - van een globaal psycho medisch sociaal dossier. In dat dossier zouden de psychologische documenten worden ingevoerd. Bedoeld dossier zou zowel toegankelijk zijn voor het personeel van de sociale dienst als voor dat van de medische en psychologische diensten.

In zijn vergadering van 18 juli 1981 heeft de Nationale raad volgende tekst aangenomen:

Volgens artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 20 maart 1975 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, wordt voor elke consulent een genummerd individueel dossier opgemaakt waarin alle nuttige gegevens worden opgetekend. Hieruit blijkt dat het individueel dossier zowel medische, neuropsychiatrische, psychologische als sociale gegevens dient te bevatten.

Multidisciplinair teamwerk is niet mogelijk wanneer er geen ruime uitwisseling van informatie is, die een neerslag vindt in het dossier van het team. Het dossier moet alle nuttige gegevens bevatten waarover de equipe moet kunnen beschikken om haar opdracht naar behoren te vervullen. De equipeleden dienen zelf te oordelen welke gegevens noodzakelijk zijn en zijn verder verantwoordelijk voor de selectie van deze gegevens. Elementen die niet nuttig zijn voor de opdracht van de equipe dienen niet in het multidisciplinair dossier vermeld te worden en het kan voorkomen dat bepaalde gegevens zelfs niet mogen worden vermeld. De geneesheer heeft de leiding van de equipe en beslist als dusdanig, na overleg met het team, over de mededeling aan derden van bepaalde stukken uit het multidisciplinair dossier. Het multidisciplinair dossier moet in zijn geheel beschouwd worden als een medisch dossier.

Bij zijn beslissingen zal de geneesheer zich laten leiden door de desbetreffende artikelen van de Code van geneeskundige Plichtenleer en de in dit verband uitgebrachte adviezen van de Orde der geneesheren.