keyboard_arrow_right
Deontologie

Epidemiologische-sterfte-studie

Een arbeidsgeneesheer verzoekt zijn provinciale raad om toestemming tot het doorvoeren van een epidemiologische-sterfte-studie waarmee hij beoogt de niet of onvoldoende gekende gezondheidsrisico's op te sporen van het in zijn bedrijf gebruikte ruime palet van chemische produkten en preparaten.
Hij zet uiteen welke voorzorgsmaatregelen bij deze studie getroffen zullen worden teneinde de deontologische regels te eerbiedigen.

De Nationale Raad verwijst hierbij naar het advies dat uitgebracht werd tijdens de vergadering van 24 augustus 1991 "Prospectief bevolkingsonderzoek - Beroepsgeheim" (Tijdschrift nr. 54, blz. 27).

Advies van de Nationale Raad (16 november 1991):

Rekening houdend met de concrete gegevens uit deze briefwisseling, en met de artikelen 44 en 62 van de Code van geneeskundige plichtenleer, is de Nationale Raad van oordeel dat deze epidemiologische studie in deze omstandigheden mag uitgevoerd worden.

Dokter X dient de behandelende dokters in te lichten van de door hem genomen maatregelen om de anonimiteit van de inlichtingen te verzekeren.

Hij zal ervoor waken dat de sleutel van het codificatiesysteem vernietigd wordt eens hij in het bezit is van de vereiste gegevens.