keyboard_arrow_right
Deontologie

Hospitalisatie - Beroepsgeheim

Mogen gegevens over hospitalisatie, datum van opname en ontslag, beschouwd worden als louter administratieve en boekhoudkundige gegevens, en dus meegedeeld worden aan een verzekeringsmaatschappij, of moeten ze beschouwd worden als medische gegevens die gedekt zijn door het beroepsgeheim?

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 7 september 1996 kennis genomen van uw adviesaanvraag van 9 juli 1996 aangaande het meedelen van gegevens over hospitalisatie door een verzekeringsinstelling aan een verzekeringsmaatschappij.

De Nationale Raad houdt eraan te onderstrepen dat de data van hospitalisatie van een patiënt gegevens zijn die gedekt zijn door het beroepsgeheim.

Wat nu meer in het bijzonder uw vraag betreft, namelijk of hospitalisatiedata van een bij een Kas ingeschreven (en inmiddels overleden) verzekerde te beschouwen zijn als "louter administratieve en boekhoudkundige gegevens" en dus inzake het overmaken van deze gegevens aan derden, i.c. aan een verzekeringsmaatschappij, niet dezelfde bescherming genieten als "medische persoonsgegevens" (cf. art. 7 wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens - WVP.), heeft de Nationale Raad het volgende advies uitgebracht:

De definitie die in art. 7 WVP van "medische persoonsgegevens" wordt gegeven luidt als volgt: "Alle persoonsgegevens waaruit informatie kan worden afgeleid omtrent de vroegere, huidige of toekomstige fysieke of psychische gezondheidstoestand, met uitzondering van de louter administratieve of boekhoudkundige gegevens betreffende de geneeskundige behandeling of verzorging, worden als medische persoonsgegevens beschouwd."

Louter administratieve of boekhoudkundige gegevens betreffende de genees-kundige behandeling of verzorging worden dus uitgezonderd uit de groep van medische persoonsgegevens.

Vraag is dan wanneer persoonsgegevens 'louter administratief of boekhoud-kundig' dan wel 'medisch' zijn.

In de eerste plaats dient hierbij gekeken te worden naar de aard van de persoonsgegevens: indien deze betrekking hebben op iemands gezondheidstoestand of - bij een ruime interpretatie van art. 7 WVP - daarmee in verband kunnen worden gebracht, gaat het om medische persoonsgegevens. (CALLENS, S., Goed geregeld? Het gebruik van medische gegevens voor onderzoek, Antwerpen/Apeldoorn, MAKLU, 1995, p. 31 nr. 12, p. 71 nr. 82.) Verschaffen bepaalde gegevens slechts administratieve of boekhoudkundige informatie over de geneeskundige behandeling of verzorging, dan zijn dat geen gegevens over iemands gezondheidstoestand en dus geen medische gegevens.

In de tweede plaats speelt ook de context een rol bij het bepalen of gegevens al dan niet medische persoonsgegevens zijn. Zo kan het voorkomen dat gegevens die op het eerste gezicht niets vertellen over iemands gezondheidstoestand en dus geen medische gegevens schijnen te zijn, toch als dusdanig dienen beschouwd te worden wegens het gebruik dat van de gegevens gemaakt wordt. Gegevens over geslacht, ras, adres, beroep, familiesituatie enzovoort, die ogenschijnlijk niets zeggen over iemands gezondheidstoestand, kunnen in bepaalde gevallen toch medische persoonsgegevens zijn omdat ze door opname in het bestand van een arts en door bijkomende omstandigheden informatie geven over iemands gezondheidstoestand. (CALLENS, S., op. cit., p. 89 nr. 104.)

Omgekeerd is het niet zo dat gegevens die uit hun aard medische persoons-gegevens zijn maar voor administratieve of boekhoudkundige doeleinden worden gebruikt, onttrokken kunnen worden aan de omschrijving van 'medische persoonsgegevens' en louter administratieve/boekhoudkundige gegevens zouden worden.

Belangrijk is in sommige gevallen ook de tussenkomst van de arts, die zal vereist zijn om te oordelen of een bepaald gegeven mogelijks verband houdt met iemands gezondheidstoestand of niet (bijvoorbeeld om het verband te leggen tussen iemands etniciteit en psychologische problemen of bepaalde aandoeningen). Volgens het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - doch deze mening wordt niet door iedereen gedeeld - is het feit dat de kennis, het bewaren en het mededelen van gegevens noodzakelijkerwijs met de tussenkomst van een arts moet gepaard gaan zelfs het bepalend criterium van het onderscheid tussen een medisch en een administratief gegeven. (Activiteitenverslag 1992, p. 35.)

Tot besluit kan gesteld worden dat de vraag of bepaalde persoonsgegevens medische persoonsgegevens dan wel louter administratieve of boekhoudkundige gegevens zijn in elk concreet geval opnieuw zal moeten onderzocht worden.

In het door u voorgelegde geval lijkt het dat hospitalisatiedata voor de verzekeringsinstelling in het kader van haar facturerings- en terugbetalingsactiviteiten louter administratieve en boekhoudkundige gegevens kunnen zijn maar dat, eens deze gegevens terechtkomen in een verzekeringsdossier met betrekking tot een schadegeval waarin sprake is van het overlijden van een bij de verzekeringsinstelling ingeschreven persoon en daar gecombineerd (kunnen) worden met andere (medische) persoonsgegevens, informatie kan verkregen worden over de vroegere gezondheidstoestand van de verzekerde zodat de hospitalisatiedata hierdoor medische persoonsgegevens worden, die slechts kunnen overgemaakt worden onder de ter zake geldende voorwaarden bepaald bij art. 7 WVP.