keyboard_arrow_right
Deontologie

Internet - Fertiliteit en Voortplanting

Een medisch consulente vraagt de toestemming van de Nationale Raad om op Internet een service op te richten op het gebied van fertiliteitsproblemen en medisch geassisteerde voortplanting.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad is van oordeel dat er geen deontologische bezwaren bestaan tegen het oprichten van een service op Internet zoals door u omschreven mits de deontologische aspecten hieraan verbonden worden geëerbiedigd en meer bepaald de artikelen 12 tot en met 17 van de Code van geneeskundige Plichtenleer betreffende reclame.

De Nationale Raad wenst er u tevens aan te herinneren dat medische persoonsgegevens die langs elektronische netwerken verspreid of geraadpleegd worden, afdoende dienen beveiligd te zijn door betrouwbare encryptatietechnieken, overeenkomstig de terzake door de Nationale Raad uitgebrachte aanbevelingen.