keyboard_arrow_right
Deontologie

Kind & Gezin - Beroepsgeheim in kraamkliniek - Vaccinaties : continuïteit van de zorg

Kind & Gezin – Beroepsgeheim in kraamkliniek – Vaccinaties : continuïteit van de zorg

Naar aanleiding van een door een provinciale raad voorgelegde vraag wijdde de Nationale Raad een bespreking aan bepaalde aspecten omtrent de manier waarop de preventieve gezinsondersteuning georganiseerd wordt door het intern verzelfstandigd agentschap Kind&Gezin.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad is ervan overtuigd dat de meeste ouders de programma’s van Kind&Gezin in verband met de preventieve gezondheidszorg zeer waarderen.

De Nationale Raad acht het evenwel aangewezen enkele opmerkingen te formuleren omtrent de concrete toepassing van de opdrachten vermeld in artikel 7 van het decreet van de Vlaamse gemeenschap van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Kind&Gezin (1).

1/ Tijdens hun verblijf in de kraamkliniek worden moeders meestal bezocht door een regioverpleegkundige van Kind&Gezin (2). Gedurende dit bezoek promoten verpleegkundigen op actieve wijze de preventieve kinderzorg door objectieve informatieverstrekking over het aanbod van alle actoren in de preventieve zorgverlening.

De Nationale Raad hecht veel aandacht aan het beroepsgeheim en aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In dit kader acht de Nationale Raad het aangewezen dat:

  • - de moeder op voorhand toestemt met het bezoek van de verpleegkundige van Kind&Gezin.
  • - de artsen informatie geven betreffende relevante gegevens aan de verpleegkundige voor de dienstverlening aangeboden door Kind&Gezin, zonder echter toegang te verlenen tot het volledige patiëntendossier.

2/ Artikel 7, § 1, 3°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 april 2004 draagt aan Kind&Gezin als taak op “het promoten, toedienen en opvolgen van vaccinaties”.

Ouders kunnen hun kind laten vaccineren bij een consultatiebureau van Kind&Gezin.

Gezien de mogelijke nevenwerkingen van inentingen, alsook de taak van Kind&Gezin de vaccinaties op te volgen, is de Nationale Raad van mening dat de consultatiebureaus afspraken dienen te maken met de behandelende arts om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Aangezien de deontologische standpunten in dit advies mutatis mutandis van toepassing zijn op het werk dat verricht wordt binnen de “Office de la Naissance et de l’Enfance”, stuurt de Nationale Raad een kopie van dit advies naar de Office de la Naissance et de l’Enfance.

(1) Dit artikel bepaalt :
Ҥ 1. De taak van het agentschap inzake de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning omvat in elk geval :
1° het informeren en adviseren van gezinnen en toekomstige ouders voor gezondheid, ontwikkeling, opvoeding, voeding en veiligheid van kinderen;
2° het opvolgen, detecteren en signaleren van risico's inzake gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen, waaronder de detectie van kindermishandeling en het screenen van gehoor en zicht;
3° de preventieve gezondheidszorg met betrekking tot het jonge kind, in het bijzonder het promoten, toedienen en opvolgen van vaccinaties;
4° de ondersteuning van gezinnen en toekomstige ouders met specifieke behoeften inzake gezondheid, ontwikkeling en opvoeding, waaronder huilen, slapen, eten en interactie ouders-kinderen.
§ 2. Het agentschap beoogt met de preventieve gezinsondersteuning een zo groot mogelijk bereik bij kinderen en gezinnen, maar richt zich tegelijkertijd intensief naar gezinnen met specifieke behoeften.
Onder gezinnen met specifieke behoeften wordt onder meer verstaan : kansarme gezinnen, vluchtelingengezinnen, gezinnen met kinderen met een handicap, éénoudergezinnen en gezinnen met een meerling.
Het agentschap kan zijn dienstverlening inzake preventieve gezinsondersteuning eveneens richten naar de opvanginitiatieven, als bedoeld in artikel 6”.
(2) 3 In 2006 werden er zo 58 524 kraambezoeken gebracht door regioverpleegkundigen van Kind&Gezin in Vlaanderen, wat betekent dat 87,7 % van de pasgeborenen bezocht werden (zie het jaarverslag 2006 van Kind&Gezin: http://www.kindengezin.be/Images/Jaarverslag_2006_tcm149-51288.pdf ).