keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch dossier - Beroepsgeheim

Is het normaal dat fotocopieën van het medisch dossier bij het administratief dossier worden gevoegd van in de OCMW ziekenhuizen opgenomen patiënten ?

In zijn vergadering van 10 oktober 1981 vaardigde de Nationale raad volgend advies uit:

In het Officieel Tijdschrift nr. 26 wordt op blz. 40 een uitvoerig advies gepubliceerd i.v.m. het beroepsgeheim in de O.C.M.W. ziekenhuizen en dit naar aanleiding van een door het O.C.M.W. van Mons opgestelde nota, die aan de geneesheren en het personeel van een bepaald ziekenhuis gezonden werd.

Uit het vermeld advies volgt dat enkel bepaalde gegevens met name in het administratieve, financiële en boekhoudkundige vlak, die noodzakelijkerwijze in het bezit van het O.C.M.W. moeten zijn voor de uitvoering van zijn wettelijke opdracht, door de geneesheren mogen verstrekt worden.

Deze gegevens dienen zich dus te beperken tot wat voor de wettelijke formaliteiten vereist is en het is bijgevolg slechts in die mate, dat de wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn de arts verplicht bepaalde inlichtingen te verstrekken. Ditzelfde advies geldt voor alle personen die onder de toepassing van artikel 458 van het Strafwetboek vallen.

Dat medische gegevens in de sociale dossiers van gehospitaliseerden voorkomen, is best mogelijk. Soms is het immers noodzakelijk dat de ziekenhuisgeneesheer beroep doet op de sociale dienst van het ziekenhuis wanneer bepaalde sociale aspecten van de problematiek van de patiënt mede om een oplossing vragen.

Na overleg met en akkoord van de patiënt of diens vertegenwoordiger legt de geneesheer het op te lossen probleem voor aan de sociale dienst en verstrekt hierbij zonodig de medische gegevens die noodzakelijk, zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen. Hieruit volgt dat de sociale dienst al naargelang het geval over bepaalde medische gegevens zal beschikken maar nooit over het medisch dossier.

De sociale dienst mag deze gegevens enkel gebruiken voor het vervullen van de ontvangen opdracht en dient het beroepsgeheim betreffende deze gegevens te bewaren ten aanzien van derden zoals bij voorbeeld de ziekenhuisdirectie of het O.C.M.W. bestuur. Het is dan ook verboden via fotocopiëring of op het even welke andere wijze medische gegevens uit de sociale dossiers aan derden door te geven.

Concreet zou in de ziekenhuizen het probleem best in zijn geheel besproken worden tussen de geneesheren en de verantwoordelijke van de sociale dienst. Het respecteren van het beroepsgeheim door de sociale dienst is een essentiële voorwaarde voor de samenwerking met het geneesherencorps.