keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch dossier - Inzage van het dossier

Een provinciale raad legt de volgende vraag voor aan de Nationale Raad : "mag een patiënt inzage krijgen van zijn medisch dossier na het verlaten van het ziekenhuis?"

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 7 september uw brief van 18 juli 1995 behandeld, na het advies te hebben ingewonnen van de Commissie medische ethiek.

Het is normaal dat de geneesheer die de patiënt behandeld heeft hem bij het verlaten van het ziekenhuis alle nodige en nuttige informatie verstrekt omtrent zijn aandoening.

Als de patiënt later kennis wenst te nemen van de exacte inhoud van zijn dossier, dan kan die hem meegedeeld worden via een door hem gekozen geneesheer en op schriftelijk en ondertekend verzoek, gericht aan de behandelende arts of de persoon die volgens het huishoudelijk reglement van de ziekenhuisinstelling aangeduid is als verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

info_outline
Publicatiedatum

07/09/1996

Documentcode

a075005