keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch geheim en OCMW

Kan een raad voor maatschappelijk welzijn in toepassing van artikelen 36 en 30 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn eisen dat de door de wet erkende vertrouwenspersonen (zoals geneesheren en maatschappelijk werkers) die als bedienden aan een OCMW verbonden zijn, hun individuele dossiers aan de raad voor maatschappelijk welzijn overmaken ?

Brief van de Nationale Raad aan de Minister van Volksgezondheid van 22 juli 1980:

Ik heb de eer U eraan te herinneren dat de Nationale Raad van de Orde der geneesheren U op 20 februari 1978 een schrijven heeft gericht in verband met de eerbiediging van het beroepsgeheim in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW).

De Nationale Raad heeft tot hiertoe geen antwoord ontvangen, mogelijk omdat dit probleem niet in Uw bevoegdheid valt.

De Raad zendt U ingesloten een fotocopie van de briefwisseling die, in verband met dit probleem, met het Ministerie van Volksgezondheid werd gevoerd, en verzoekt U om een antwoord, desgevallend nadat dit probleem met Uw collega, de Heer Minister van Binnenlandse Zaken werd besproken.