keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische attesten met betrekking tot ongeschiktheid voor de lessen lichamelijke opvoeding

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad, door de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen en door de Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg om advies gevraagd over ontwerpen van attesten met betrekking tot het ongeschikt verklaren van een leerling voor de lessen lichamelijke opvoeding.

De Nationale Raad bestudeert de voorgestelde attesten en bevestigt zijn advies van 26 augustus 1989 (Tijdschrift Nationale Raad, nr. 46, december 1989, 22-23).

Advies van de Nationale Raad van 26 augustus 1989 :

De Nationale Raad is zich terdege bewust van de mogelijke probleemstelling die is ontstaan naar aanleiding van het aanzienlijk aantal dergelijke attesteringen dat de laatste jaren werd uitgereikt.

Een informatie en sensibiliseringscampagne, zowel naar de uitreikers als naar de aanvragers van dergelijke attesteringen toe, kan dan misschien ook gerechtvaardigd blijken te zijn.

Wat betreft uw praktisch voorstel van voorgedrukte ongeschiktheidsverklaringen ten behoeve van de attesterende artsen, wil de Nationale Raad er U echter op wijzen dat het noch juridisch noch deontologisch mogelijk is het gebruik van een dergelijk attest voor de artsen verplichtend te stellen. Deze ongeschiktheidsverklaring houdt niettemin de mogelijkheid in zich tot betere specifiëring van de ongeschiktheid, zowel qua aard als qua duur ervan, en vandaar ook tot betere informatieoverdracht van arts naar leraar lichamelijke opvoeding, hetgeen de pedagogische waarde ervan alleen maar kan ten goede komen. Een sensibiliserende aanbevelingscampagne, zonder enige verplichtende allure, en dit langs de daartoe geëigende kanalen, lijkt dan mogelijks ook nuttig.

Wat betreft de inhoud van de ongeschiktheidsverklaring dient de Nationale Raad er U niettemin op te wijzen dat het medisch geheim hierbij op geen enkele manier mag worden geschonden. Als reden van ongeschiktheid kunnen dan ook alleen de vermeldingen ziekte, ongeval en verlenging worden weerhouden. Alle andere redenen dienen dan ook van het attest te worden weggelaten. Het medisch geheim is namelijk van openbare orde en de toestemming van de patiënt of van diens wettelijke vertegenwoordiger kan de arts hiervan in generlei mate ontslaan.