keyboard_arrow_right
Deontologie

Nationaal Kankerregister - Beroepsgeheim

De Nationale Raad wordt eens te meer om advies gevraagd in verband met het doorgeven aan het Nationaal Kanterregister van gegevens die onder het beroepsgeheim vallen.

De Nationale Raad bevestigt zijn eerder uitgebracht advies in deze materie en onderstreept dat bedoelde gegevens niet nominatief maar via een code moeten worden medegedeeld.

De Nationale Raad is van mening dat de inzameling van gegevens moet gebeuren met inachtneming van de anonimiteit van de patiënten.

De Nationale Raad heeft in deze materie reeds een advies uitgebracht dat gepubliceerd werd in het Officieel Tijdschrift nr 30(1).
De tweede alinea van bedoeld advies die tot misverstanden aanleiding kan geven, moet als volgt wordan gelezen: door een adequaat codificatiesysteem kan dubbel gebruik worden voorkomen zonder schending van de anonimiteit van de patiënten.

(1) O.T. nr 30 (1981‑1982).
Register acute coronaire aanvallen.
De Belgische Cardiologische Liga vraagt de Nationale Raad om advies m.b.t. een internationaal wetenschappelijk onderzoek voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie i.v.m. het beroepsgeheim.
In zijn vergadering van 12 september 1981 antwoordt de Nationale Raad het volgende:
Nationale Raad heeft in zijn vergadering kennis genomen van Uw schrijven van 30 juni 1981. Dit initiatief werd erg gunstig onthaald en het belang ervan kan niet voldoende worden onderstreept.
De Nationale Raad vraagt zich niettemin af of de identificatie van de zieken niet mogelijk is via een code zoals door specialisten in de materie wordt beweerd.

info_outline
Publicatiedatum

11/04/1987

Documentcode

a037004

Related themes list