keyboard_arrow_right
Deontologie

O.C.M.W. - Beroepsgeheim

O.C.M.W.-Beroepsgeheim

Een O.C.M.W. brengt artikel 36 van de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juli 1976 in herinnering, waarin het navolgende wordt bepaald: "De Leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht om ter plaatse kennis te nemen van alle akten stukken en dossiers betreffende het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
De leden van de raad, alsmede alle andere personen die krachtens de wet de vergaderingen van de raad, het vast bureau en de bijzondere comités bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht", en vraagt aan een provinciale raad of een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn het recht heeft om de individuele patiëntenfiche (van het ziekenhuis X) te raadplegen en of bedoelde fiches niet onder het beroepsgeheim ressorteren waardoor derden de toegang wordt ontzegd.

Advies van de Nationale Raad:

Wij stellen dat de inhoud van artikel 36 van de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juli 1976 niet kan betekenen dat de medische dossiers (of patiëntenfiches), hoe deze ook worden geklasseerd, door alle O.C.M.W. leden kunnen worden ingezien, zelfs wanneer ze gehouden zijn aan geheimhouding.

Het medisch beroepsgeheim is van openbare orde en bijgevolg kunnen medische gegevens slechts onder medische voorwaarde in het kader van onderzoek en/of behandeling meegedeeld worden aan degenen die hierin zijn betrokken. Elk gedeeld geheim blijft voor ieder een beroepsgeheim. Deze patiëntenfiches kunnen dus onder geen enkele voorwaarde ter inzage van derden liggen.

Wellicht is de tekst van het wetsartikel misleidend, maar dan zou het moeten worden aangepast.