keyboard_arrow_right
Deontologie

Ongevallen en zelfmoorden van patiënten

De Administratieve Gezondheidszorg - Dienst geestelijke Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap heeft de directies, hoofdgeneesheren en geneesheren van de Psychiatrische Ziekenhuizen en van de Algemene Ziekenhuizen met psychiatrische diensten eraan herinnerd, dat ongevallen en zelfmoorden van de in hun ziekenhuis of ziekenhuisdienst opgenomen patiënten, moeten worden gemeld aan de Procureur des Konings en aan de Administratieve Gezondheidszorg, meer bepaald aan de hoofdgeneesheer van de Dienst Geestelijke Gezondheid. De naam van de patiënt dient hierbij te worden vermeld.

Een provinciale raad vraagt aan de Nationale Raad of deze richtlijnen stroken met de deontologie.

Op 10 mei 1986 bracht de Nationale Raad volgend advies uit:

De Nationale Raad heeft op zijn vergadering van 10 mei 1986, kennis genomen van uw schrijven van 21 april 1986 in verband met een rondschrijven van de Administratieve Gezondheidszorg aangaande de "ongevallen en zelfmoorden van patiënten".

De Nationale Raad doet opmerken dat dit rondschrijven alleen slaat op psychiatrische diensten en geen betrekking heeft op de andere ziekenhuisdiensten.

De Raad is verder de mening toegedaan dat er onvoldoende deontologische gronden kunnen worden ingeroepen om geen gevolg te geven aan de gevraagde melding van ongevallen en verwondingen.