keyboard_arrow_right
Deontologie

Ontwerp van formulier "Medische Controle Arbeidsongeschiktheid"

Een provinciale raad doet de Nationale Raad een exemplaar geworden van een ontwerp van formulier "Medische Controle Arbeidsongeschiktheid" en vraagt het advies van de Nationale Raad.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn zitting van 25 september 1999 uw adviesaan¬vraag van 6 mei 1999 onderzocht omtrent het voorstel van formulier "Medische Controle Arbeidsongeschiktheid" vanwege dr. X.

Het feit in aanmerking genomen dat uw vraag om advies dateert van vóór de Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde, waarin de eventualiteit van raadpleging van de behandelende arts door de controlearts in art. 8 al. 4 wordt voorzien, wil de Nationale Raad wijzen op een contradictie in het voorgestelde formulier. Het luik "Verslag van de controlearts" laat veronderstellen dat de contactname uitgaat van de controlearts, daar waar het luik "Mededeling aan de behandelende geneesheer" deze contactname laat uitgaan van de behandelende arts, hetgeen in strijd is met het hierover door de Nationale Raad eerder uitgebracht advies.

Verder, indien de werknemer niet akkoord gaat met de bevindingen van de controlearts, voorziet dezelfde alinea van voornoemde wet dat dit vermeld wordt op de schriftelijke bevindingen van de controlearts. Deze leemte in het voorgestelde formulier zal dus moeten worden aangevuld.

Tenslotte kan de Nationale Raad niet akkoord gaan met het overmaken van een kopie van het voorgestelde formulier aan de werkgever daar dit een schending van het medisch beroepsgeheim zou uitmaken.