keyboard_arrow_right
Deontologie

Overmaken van een medisch dossier aan een andere arts

Een ziekenhuis wordt geconfronteerd met de vraag van een advocaat om hem het volledig medisch dossier van een patiënte die in het ziekenhuis opgenomen geweest is, over te maken.
Het ziekenhuis vestigt er de aandacht op dat de gevraagde gegevens slechts kunnen overgemaakt worden aan een arts en dit mits toestemming van de patiënte zelf.
Voor de praktische organisatie van het doorgeven van het medisch dossier heeft het ziekenhuis een "opting-outsysteem" uitgewerkt. Dit bestaat erin dat aan alle artsen die volgens de dossierstukken betrokken waren bij de behandeling van de patiënte gevraagd wordt of zij akkoord gaan met het overmaken van het dossier aan een andere arts, na schriftelijke toestemming van de patiënte. Zonder uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk tegenbericht van de betrokken arts binnen een bepaalde termijn, wordt deze verondersteld akkoord te gaan met het overmaken van het medisch dossier.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 februari 1999 uw vraag betreffende het opvragen van medische dossiers behandeld.

Medische inlichtingen worden overgemaakt op schriftelijk verzoek van de patiënt of met diens schriftelijke toestemming.

Mededeling van deze inlichtingen dient te gebeuren aan een andere behandelende arts, die door de patiënt is aangeduid en niet aan een advocaat, noch aan de patiënt, noch aan de echtgenoot of echtgenote.

Wat moet verstrekt worden zijn alle inlichtingen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de vervollediging van de diagnose of de voortzetting van de behandeling. Het is niet altijd nodig de volledige inhoud van het medisch dossier over te maken.

De geneesheren die het medisch dossier hebben samengesteld en aangevuld beslissen ieder wat het door hen opgemaakte deel van het dossier betreft over de overdracht van gegevens. Het door u voorgestelde opting-outsysteem kan niet worden toegepast.