keyboard_arrow_right
Deontologie

Periodieke informatieverstrekking door de ziekenfondsen aan de gerechtigden in verband met de door hen ten laste genomen remgelden - Beroepsgeheim

Met het oog op de toekenning van bepaalde voordelen (sociale franchise, fiscale franchise) aan bepaalde categorieën verzekerden zouden de ziekenfondsen de verzekerde gerechtigden periodiek een document moeten bezorgen waarop niet alleen het totale aantal prestaties maar tevens de naam van de rechthebbende van iedere prestatie vermeld zouden zijn. Deze handelwijze brengt problemen met zich inzake het beroepsgeheim van de geneesheer.
De Raad beslist dit te melden aan Dokter Riga, Directeur generaal van het R.I.Z.I.V.

Brief van de Nationale Raad:

Een provinciale raad heeft ons op de hoogte gebracht van het volgende probleem:
in het kader van de recente wettelijke bepalingen i.v.m. de sociale en fiscale franchise registreren de ziekenfondsen voor iedere verstrekking de identiteit van de patiënt en van de titularis van de sociale verzekering. Op het einde van het jaar ontvangt het gezinshoofd of het hoofd van een "fiscaal gezin" een totale afrekening en een gedetailleerde fiche met vermelding van de verschillende prestaties, de datum ervan, de naam van de verstrekker en de naam van de patiënt.

Uit onze informatie blijkt dat de verzekerde leden op elk ogenblik van het kalenderjaar zelf navraag kunnen doen naar deze inlichtingen.

Deze handelwijze gaat ons inziens de doelstellingen van de nieuwe reglementeringen te boven. Bovendien kan zij de autonomie van de leden van een fiscaal gezin in gevaar brengen, schendt zij de persoonlijke levenssfeer en is zij in strijd met onze regels betreffende de eerbiediging van het beroepsgeheim van de geneesheer.

Wij zijn ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënten binnen hun fiscaal gezin geëerbiedigd zou kunnen worden door passende informatie van de verschillende verzekeringsinstellingen.

Graag zouden wij hieromtrent een ontmoeting hebben met u of met uw medewerkers. Mocht u reeds passende maatregelen getroffen hebben, zou het ons verheugen hiervan in kennis gesteld te worden.