keyboard_arrow_right
Deontologie

Reglement medische controle - Mededeling van de medische redenen van arbeidsongeschiktheid

Een provinciale raad doet de Nationale Raad een brief van een advocaat geworden waarin deze het reglement voor de medische controle van het stadspersoneel aanklaagt. Concreet wordt gewezen op de verplichting voor de arts om de medische redenen van arbeidsongeschiktheid in te vullen op het formulier waarmee aangifte van de arbeidsongeschiktheid wordt gedaan. Volgens de advocaat is dit een schending van het beroepsgeheim.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 22 augustus 1998 in eerste instantie het probleem dat u voorlegde aan de Provinciale Raad van X in juni 1998 in verband met de controle op de arbeidsongeschiktheid van de ambtenaren van de stad X. Na een onderzoek bij het Centrum Y, gevoerd door de Provinciale Raad van X, hervatte de Nationale Raad dit dossier op 24 april 1999.

Op basis van de informatie die door de Provinciale Raad van X werd verstrekt, is de Nationale Raad de mening toegedaan dat de werkingsmodaliteiten van het Centrum Y geen waarborg bieden qua eerbiediging van het beroepsgeheim.

Anderzijds beantwoordt artikel 31 § 2, 4 van de wet van 3 juli 1978 aangaande de arbeidscontracten, dat bepaalt dat de controle-arts zich ertoe moet beperken aan de werkgever te laten weten of de werknemer al dan niet geschikt is om te werken, ook uw vraag.