keyboard_arrow_right
Deontologie

Rijksregister

De Nationale Raad is verontrust over de toegankelijkheid van de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van instellingen die, in het kader van de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering, opdrachten van algemeen belang vervullen. Sinds geruime tijd wordt een wetgeving aangekondigd op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bij gebrek aan een dergelijke wetgeving, is de toegang van de informatiegegevens van het Rijksregister niet aanvaardbaar. De Nationale Raad meent de heer J.L. Dehaene, Minister van Sociale Zaken, van zijn ongerustheid in kennis te moeten stellen.

Brief van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 19 september 11., kennis genomen van de onderrichtingen ter uitvoering van artikel 1, §3, §4 derde lid, §5 tweede lid, en §6 tweede lid, van het koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van instellingen die, in het kader van de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering, opdrachten van algemeen belang vervullen.

Niettegenstaande een poging wordt gedaan om garanties in te bouwen m.b.t. de bescherming van het beroepsgeheim en de privacy, stelt de Nationale Raad vast dat een lacune blijft bestaan bij gebrek aan een basiswet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.