keyboard_arrow_right
Deontologie

Serviceflatgebouwen

De Nationale Raad wordt door de "Federatie voor Onafhankelijke Seniorenzorg" om advies verzocht aangaande de verplichting voor de huisartsen om formulieren in te vullen met betrekking tot personen die hun intrek nemen en/of verblijven in "serviceflatgebouwen".

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft, in zijn vergadering van 16 maart 1996, kennis genomen van uw fax van 12 oktober 1995 betreffende het formulier "Verklaring van de huisarts".

Uit informatie ingewonnen bij de bevoegde administratie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap blijkt dat de omzendbrief van 16 juni 1995 bedoeld is als een "enquête" om een doorlichting uit te voeren van de bewoners van de serviceflatgebouwen in Vlaanderen.

Uit diezelfde informatie blijkt dat de omzendbrief geen normerend karakter heeft: de naleving ervan is niet verplicht, noch voor de huisarts noch voor de bejaarde die niet verplicht kan worden zich in dit kader medisch te laten onderzoeken.

Aangezien er geen verplichting is mag de arts zich beroepen op zijn beroepsgeheim.