keyboard_arrow_right
Deontologie

Spoedopname - Beroepsgeheim

Mag de arts van een spoedgevallendienst van een ziekenhuis aan een rijkswachter die hem hierom verzoekt mededelen of een of andere persoon opgenomen werd in de spoedgevallendienst ?

Advies van de Nationale Raad :

De geneesheer die op de vraag van de Rijkswacht "of er in het voorbije weekend een zwaar gewonde persoon binnengebracht werd van Zaïrese nationaliteit" antwoordt, schendt het beroepsgeheim.

U vindt als bijlage het standpunt van de Nationale Raad van 13 juni 1981 (Officieel Tijdschrift nr. 29 (1980-1981).

Advies van de Nationale Raad van 13 juni 1981 :

(...)

I. Inlichtingen aan de Politie over slachtoffers van ongevallen - DIENST 900

Vooraf dient er aangestipt dat de opname in een ziekenhuis strikt genomen onder het beroepsgeheim valt.

Het is echter niet vol te houden dat een opname in een ziekenhuis t.a.v. de rijkswacht of politie nog geheim is, wanneer deze voortvloeit uit een ongeval op de openbare weg en via de 900 gerealiseerd wordt.

A. Speficiëring van letsels:

De onderhavige overwegingen beperken zich uitsluitend voor ongevallen op de openbare weg of plaatsen waarbij het slachtoffer wordt binnengebracht via de dienst 900.

Vallen derhalve volledig buiten beschouwing: opnamen via de 900 waarbij deze fungeert als privé-ambulance.

a) Indien de patiënt oordeelsbewust is en zijn wil geldig te kennen kan geven

In deze situatie kan met toestemming van de patiënt:

1. een algemene beschrijving van de opgelopen letsels

2. en raming van de ernst
met vermelding van alle voorbehoud voor beiden gegeven worden.

Onder geen enkele voorwaarde kunnen worden vermeld: elementen die in het ongeval een rol kunnen gespeeld hebben (vb. epilepsie, alcoholgebruik, medicaties, enz.).

b1) Wanneer de geneesheer de toestemming heeft van degene die de wettelijke of feitelijke verantwoordelijkheid heeft over de patiënt (vb. kind)

In dit geval gelden dezelfde criteria als voor 1).

b2) Indien de patiënt niet oordeelsbewust is of niet bij machte geldig zijn wil te kennen te geven

In deze situatie mag een algemene beschrijving opgesteld worden als volgt:

«De toestand van de patiënt is van die aard dat hij niet bekwaam is de draagwijdte van de verklaringen omtrent zijn toestand te beoordelen.»

Verder kan er nog toegevoegd worden:

"De toestand moet als
- matig ernstig
- ernstig (zonder onmiddellijk levensgevaar)
- zeer ernstig (levensgevaarlijk)
beschouwd worden."

B. Voorziene duur van arbeidsongeschiktheid:

Deze mededeling heeft een volledig ondergeschikt belang. Zij kan derhalve alleen vermeld worden in geval 1 1) en 21).

C. Bij dood van het slachtoffer:

De geneesheer die het attest invult voor de Burgerlijke Stand, met de vermelding van:
- natuurlijke,
- gewelddadige of
- niet te bepalen oorzaak,
mag precies dezelfde verklaring overhandigen aan de rijkswacht of politie.

NB. De geneesheer moet zeker zijn van de «natuurlijke dood» alvorens hij zulks verklaart !