keyboard_arrow_right
Deontologie

Streepjescode

De Nationale Raad wordt vanuit verschillende hoeken om advies verzocht aan-gaande de "streepjescode".
De Raad beslist mevrouw De Galan, Minister van Volksgezondheid, te wijzen op enkele punten betreffende het ontwerp in kwestie.

Brief van de Nationale Raad:

Verschillende inlichtingen wijzen erop dat u de Koning weldra een ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen ter ondertekening zult voorleggen.

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren hecht zeer veel belang aan de sociale rol en de verantwoordelijkheid van de geneeskunde, aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de patiënten die zich in vertrouwen tot de geneesheren wenden, aan de therapeutische vrijheid en aan de vrije keuze van de patiënt, alle beginselen die borg staan voor een kwaliteitsgeneeskunde.

Daarom veroorloven wij ons uw aandacht te vestigen op de volgende punten:

  1. voornoemd besluit heeft tot doel de medische praktijk inzake geneesmiddelen te evalueren; de anonimiteit van de patiënten die deze geneesmiddelen ontvangen moet absoluut geëerbiedigd worden; dit is in de praktijk slechts mogelijk wanneer de voorschriften anoniem worden gemaakt vóór de codering door de verzekeringsinstellingen, d.w.z. door de apothekers of op hun rechtstreekse verantwoordelijkheid (zoals de tariferingsorganen van de apothekers). Ofschoon de adviserend geneesheer in sommige gevallen zijn voorgelichte toestemming moet verlenen tot terugbetaling van een geneesmiddel, met eerbiediging van het beroepsgeheim van de geneesheer, zou hij materieel gezien niet in staat zijn alle voorschriften op dezelfde wijze te behandelen;

  2. deze codering van een voor een patiënt voorgeschreven geneesmiddel zou aanleiding geven tot de creatie van een bestand, dat onder de wetgeving betreffende de persoonlijke levenssfeer valt en het werk van de evaluatiecommissie niet zou vergemakkelijken;

  3. de aanbevelingen van de commissie mogen geen afbreuk doen aan de beginselen betreffende de therapeutische vrijheid en de vrije keuze.

Wij hopen, Mevrouw de Minister, dat u rekening zult willen houden met deze opmerkingen betreffende enkele fundamentele beginselen.