keyboard_arrow_right
Deontologie

Transmissie van gegevens per fax

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande de transmissie van biologische resultaten en medische voorschriften per fax, binnen een ziekenhuis en in het raam van de wachtdienst.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 juni 1992 kennis genomen van uw brief van 3 april 1992 betreffende de transmissie van biologische resultaten en medische voorschriften per fax, binnen een ziekenhuis en in het raam van de wachtdienst.

De transmissie van resultaten, documenten, orders en, in het algemeen, van om het even welk medisch gegeven of bericht, dient te beantwoorden aan drie beginselen en fundamentele waarborgen: authenticiteit, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid.

Indien al deze beginselen geëerbiedigd en al deze waarborgen geboden zijn, onder verantwoordelijkheid van de betrokken geneesheren, doet het transmissiemiddel geen enkel probleem rijzen. Bij de keuze van het middel dient nagegaan te worden welk middel het meest verantwoord en het meest doeltreffend is op technisch vlak.