keyboard_arrow_right
Deontologie

Uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen - Mededeling van de medische redenen van een bestuursbeslissing

De hoofdgeneesheer-directeur van het Bestuur van de Medische Expertise van de Gerechtelijk Geneeskundige Dienst en de hoofdgeneesheer-directeur van het Bestuur van de Medische Expertise van de Administratieve Gezondheidsdienst leggen de Nationale Raad volgend probleem voor: bepaalde bestuursbeslissingen in verband met individuele ambtenaren zijn gebaseerd op een medische motivering. Ingevolge de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen moet de medische motivering van een bepaalde beslissing rechtstreeks aan de betrokken ambtenaar ter kennis gebracht worden. De vraag wordt gesteld of het niet mogelijk zou zijn deze medische motivering aan de ambtenaar mee te delen door tussenkomst van een door hem gekozen arts.

Uit de rechtspraak van de Raad van State in deze materie blijkt dat een onrechtstreekse mededeling van de medische motieven via een door de ambtenaar aangeduide arts niet verenigbaar is met de wet van 29 juli 1991.

De Nationale Raad antwoordt daarom als volgt:

De Nationale Raad heeft tijdens zijn vergadering van 22 augustus 1998 het dossier verder onderzocht betreffende de mededeling aan een staatsambtenaar van een definitieve beslissing hem betreffende en van de medische motivering ervan.

Na studie van onder meer de documenten die u zo vriendelijk was ter beschikking te stellen, is de Nationale Raad van mening dat de wettelijke bepalingen hierover geëerbiedigd moeten worden : de beslissing moet haar motivatie vinden in de akte zelf. De beslissing en de formele medische motivering moet rechtstreeks meegedeeld worden door de administratie aan de betrokkene zonder tussenkomst van derden.

Deze mededeling moet, zoals u onderstreept, rekening houden met alle menselijke en morele aspecten van de situatie. In situaties waarbij de ambtenaar moeilijkheden kan ondervinden om de beslissing en de motivering ervan te begrijpen, kan het in die zin nuttig zijn hem voor te stellen zich te richten tot een arts van zijn keuze om hem hierbij te helpen.