keyboard_arrow_right
Deontologie

Vermelding van secundaire diagnoses op de formulieren van einde van ziekenhuisverpleging

Een provinciale raad legt de Nationale Raad de adviesaanvraag voor van een medisch directeur van een ziekenhuis. Deze signaleert dat bepaalde verzekeringsinstellingen wensen dat op de formulieren 727 (kennisgeving van einde ziekenhuisverpleging) niet alleen de hoofddiagnose vermeld wordt maar ook de secundaire diagnoses - zoals opgenomen in de minimale klinische gegevens - gecodeerd in ICD9-CM.
Dit betekent dat de anonimiteit die geëist werd bij de invoering van de MKG's, op het niveau van de ziekenfondsen niet langer zal geëerbiedigd worden. Volgens het Bureau van de provinciale raad is dit niet alleen een inbreuk op het beroepsgeheim maar ook op de persoonlijke levenssfeer.

Advies van de Nationale Raad:

In zijn vergaderingen van 25/09, 30/10 en 20/11/99 boog de Nationale Raad zich over het project van fusie van de medische gegevens uit de Minimale Klinische Gegevens met deze op het formulier 727 bij het einde van de ziekenhuisverpleging.

Hij houdt eraan zijn grote bezorgdheid uit te drukken aangaande de eerbiediging van de vertrouwelijkheid die hij in deze materie altijd voorstond en waarvan onder meer zijn adviezen van 16 mei 1987 (Tijdschrift van de Nationale Raad nr. 37, blz. 29) en van 10 oktober 1987 (Tijdschrift van de Nationale Raad nr. 39, blz. 13) een bewijs zijn.

Hij is van mening dat de inlichtingen waarover hij beschikt in verband met de procedure geen voldoende waarborg bieden voor de eerbiediging van de anonimiteit van de individuele gegevens langsheen de ganse communicatieketen.

Enerzijds wenst de Nationale Raad dus dat, indien het project verder bestudeerd wordt, er rekening gehouden wordt met zijn wens en anderzijds vraagt hij betrokken te worden bij de werkzaamheden van de commissie belast met de uitwerking ervan.

Een kopie van dit advies wordt overgemaakt aan :

  • de heer B. DE BACKER, secretaris-generaal Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
  • de heer J. HERMESSE, secretaris-generaal Christelijke Ziekenfondsen
  • de heer L. VAN ROYE, secretaris Nationale Confederatie van Verzorgingsinstellingen
  • dokter B. HEPP, geneesheer-directeur-generaal Riziv.