keyboard_arrow_right
Deontologie

Vermoeden van kindermoord - Beroepsgeheim

In het kader van een door een onderzoeksrechter ingesteld onderzoek naar aanleiding van het aantreffen van het levenloos lichaam van een tot op heden niet-geïdentificeerd pasgeboren kind neemt de onderzoeksrechter zich voor aan een aantal geneesheren een brief te richten om hem alle voor het onderzoek nuttige gegevens, waaronder de identiteit van de moeder, te doen kennen. Hij raadpleegt in dit verband de Nationale Raad van de Orde der geneesheren.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 6 februari 2010 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw brief besproken van 23 november 2009 betreffende een onderzoek binnen het artsenkorps.

De Nationale Raad verwijst naar artikel 458 van het Strafwetboek en naar de artikelen 55 en 58 van de Code van geneeskundige plichtenleer, waarvan een kopie als bijlage, alsook naar het artikel 63 van deze Code volgens hetwelk de voor de gerechtelijke overheid gedagvaarde geneesheer mag weigeren getuigenis af te leggen over door het beroepsgeheim gedekte feiten, door zich te beroepen op dit beroepsgeheim.

In een arrest van 12 april 1976 (Pas. 1976, I, p. 900) heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de persoon die door een onderzoeksrechter wordt gevraagd hem een mondelinge of schriftelijke verklaring af te leggen, in de betekenis van artikel 458 van het Strafwetboek wordt opgeroepen om een getuigenis in rechte af te leggen.

Wij sturen u bijgaand een nota die door prof. dr. jur. Nys werd opgesteld toen hij deel uitmaakte van de juridische dienst van de Nationale Raad, over Getuigenis in rechte en medisch beroepsgeheim (TNR nr. 36, p.53).

De Nationale Raad heeft niet de taak zich te mengen in de onderzoeksverrichtingen die u zinvol acht voor het onderzoek in kwestie.

Rekening houdend met de wettelijke en deontologische voorschriften, de rechtspraak en de rechtsleer, dient de opgeroepen arts in eer en geweten te oordelen welk gevolg hij geeft aan de oproeping : getuigenis afleggen of zich beroepen op zijn zwijgplicht.

De Nationale Raad verzoekt u aan de aan geneesheren met het gezegde oogmerk toegestuurde brieven een kopie van huidig schrijven te willen toevoegen.

Bijlagen.